Teaching Staff

SUBRATA SADHUKHAN SUBRATA SADHUKHAN
B.sc Hons Math, B.ED

AT

PROSUN KUMAR BISWAS PROSUN KUMAR BISWAS
M.A.,IN ENGLISH B.ED

ASSISTANT TEACHER (ENGLISH)

MOHON CHANDRA MURMU MOHON CHANDRA MURMU
M.A. IN HISTORY, B.ED

ASSISTANT TEACHER (HISTORY)

SANAT KUMAR MANNA SANAT KUMAR MANNA
B.SC.(PURE SCIENCE), B.ED.

EX. ASSISTANT TEACHER ( SENIOR N.C.C. OFFICER)

CHAYAN JAR CHAYAN JAR
B.SC., B.ED.

ASSISTANT TEACHER (MATHEMATICS)

SUDARSHAN MAITY SUDARSHAN MAITY
M.SC. IN CHEMISTRY, B.ED.

ASSISTANT TEACHER (CHEMISTRY)

RINKU ROY RINKU ROY
M.A. IN PHILOSOPHY , B.ED

ASSISTANT TEACHER (PHILOSOPHY)

SRABANTI BHATTACHARYA SRABANTI BHATTACHARYA
M.A., IN BENGALI ,B.ED

ASSISTANT TEACHER (BENGALI)

CHINMOY GHOSH CHINMOY GHOSH
M.A., IN HISTORY ,B.ED

ASSISTANT TEACHER (HISTORY)

BISWAJIT MONDAL BISWAJIT MONDAL
B.A.HONS IN ENGLISH, B.ED.

ASSISTANT TEACHER (ENGLISH)

ALOKE KUMAR PRAMANIK ALOKE KUMAR PRAMANIK
M.A. IN BENGALI , B.ED.

ASSISTANT TEACHER (BENGALI) , ACADEMIC-SECRETARY

SOUMITRA KUMAR DAS SOUMITRA KUMAR DAS
B.SC HONS IN PHYSICS , B.ED.

ASSISTANT TEACHER(PHYSICS)

MILON CHANDRA NASKAR MILON CHANDRA NASKAR
M.A., B.ED

ASSISTANT TEACHER(BENGALI) SECRETARY :- STAFF COUNCIL

ABHIJIT MANNA ABHIJIT MANNA
M.COM.,B.ED

ASSISTANT TEACHER (COMMERCE)

ANIRBAN CHATTERJEE ANIRBAN CHATTERJEE
HONS IN GEOGRAPHY, B.ED.

ASSISTANT TEACHER (GEOGRAPHY)

SANKAR CHATTOPADHYAY SANKAR CHATTOPADHYAY
B.COM, B.ED

ASSISTANT TEACHER (PHYSICAL EDUCATION)

SAMBHUNATH ACHAR SAMBHUNATH ACHAR
B.SC. BIO WITH DISTINCTION,B.ED.

ASSISTANT TEACHER ( LIFE SCIENCE)

AJIT SASMAL AJIT SASMAL
HONS IN ZOOLOGY , B.ED.

ASSISTANT TEACHER (BIOLOGY)

SAKTI PADA BOSE SAKTI PADA BOSE
M.SC., B.ED.

ASSISTANT TEACHER (PHYSICS)

DEBORSHI KUMAR MAITY (SENIOR TEACHER) DEBORSHI KUMAR MAITY (SENIOR TEACHER)
M.A.,B.ED. (DEEP IN ENGLISH LANGUAGE TEACHING)

ASSISTANT TEACHER (ENGLISH)

ASHOKE KUMAR MUNSHI ASHOKE KUMAR MUNSHI
M.Sc. [Pure Math.] , B.Ed.

H.O.I.